• baner-6.jpg
 • baner-4.jpg
 • baner-1.jpg
 • baner-2.jpg
 • baner-7.jpg
 • baner-3.jpg
 • baner-5.jpg
Smaller Default Larger

Czytaj więcej...

Tradycją każdego wieczoru andrzejkowego są wróżby natomiast seniorzy swój wieczór zaczęli od toastu dalszego, zdrowego, aktywnego życia, bo wszystko co najlepsze to jeszcze przed nimi. W zabawie uczestniczyli seniorzy z poszczególnych miejscowości - najliczniejszą grupą byli seniorzy z Chodaczowa na czele z sołtysem i jego małżonką. Utwory udostępniane przez DJ-a przypomniały lata młodości, porwały do tańca i zabawy zarówno zdrowych jak i tych mniej sprawnych.

Czytaj więcej...Wszystko, co dobre szybko się kończy... Również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym nadszedł czas na zakończenie "Ferii w Bibliotece".

Biblioteka oferuje:

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu;
 2. usługi kserograficzne;
 3. korzystanie ze skanera, drukarki, bindownicy, gilotyny
 4. bezpłatny dostęp do Internetu oraz do programów:
 • Słownik Multimedialny A/P P/AOXFORD
 • Powszechna PWN 2007 Encyklopedia 1 x DVD
 • Wielki Multimedialny Słownik Rosyjsko-Polski
 • Atlas Świata 2007 PWN 2xCD
 • Atlas Historyczny 2007 PWN 2xCD
 • Uniwersalny Słownik Języka Polskiego
 • Euro Plus+ ANGIELSKI Z CAMBRIDGE DVD
 • Euro Plus+ ANGIELSKI DLA NASTOLATKÓW
 • Euro Plus Angielski dla dzieci
 • Euro Plus 1-3 Niemiecki
 • Euro Plus - kurs do nauki języka niemieckiego
 • Business English extra edition
 • Słownik Collins polsko-angielski, angielsko-polski
 • Słownik Langenscheidt polsko-niemiecki, niemiecko-polski
 • Słownik francusko-polski, polsko-francuski PWN
 • Słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański PWN
 • Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski PWN 

Pierwsza biblioteka na terenie Grodziska powstała w latach 1930-1933. Była to Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej, założyła ją Zofia Tryniecka a wypożyczalnia mieściła się w małym pokoju w Domu Ludowym (obecnie zrekonstruowany budynek ośrodka kultury). Po kampanii wrześniowej 1939 r. ukryto księgozbiór - około 400 woluminów przechowała w swoim mieszkaniu Maria Osiniak – nauczycielka w Grodzisku Górnym, która w konspiracji wypożyczała te książki bezpłatnie.

W listopadzie 1949 r. przywieziono księgozbiór i w obecnym domu państwa Gradów otwarto Gminną Bibliotekę Publiczną. 1 listopada 1949 r. kierownikiem została Kazimiera Tryniecka. Biblioteka objęła również instruktaż i wymianę księgozbioru w punktach, które powstały w Grodzisku Dolnym, Laszczynach, Opaleniskach, Zmysłówce, Wólce Grodziskiej, Chałupkach Dębniańskich i w Dębnie. Wszystkie punkty mieściły się w domach prywatnych, przeważnie w mieszkaniach nauczycieli. Z dniem 1 listopada 1953 r. nastąpiła zmiana w kierownictwie Gminnej Biblioteki. Jej prowadzenie objął Władysław Dubik.

W latach 1954 - 1973 Biblioteka nosiła nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym i obejmowała zasięgiem działań wsie: Grodzisko Dolne, Chodaczów oraz Laszczyny. Obsługiwała w tym czasie blisko 4000 mieszkańców. W 1956 r. ówczesny kierownik pan Władysław Dubik, przy usilnym staraniu otrzymał przestronny lokal po byłej szkole podstawowej w Miasteczku i założył pierwszą czytelnię. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło w maju 1959 r. Wówczas biblioteka w Grodzisku Dolnym przestawiła się na wyższy poziom czytelniczy zapraszając na spotkania i dyskusje literatów, wybitnych ludzi i naukowców.
22 lipca 1966 roku otwarto Wiejski Dom Kultury w Grodzisku Dolnym, gdzie Gromadzka Biblioteka otrzymała odrębne pomieszczenia na wypożyczalnię, czytelnię i księgozbiór. Kierownik Biblioteki miał bezpośredni nadzór i opiekę nad całym budynkiem i tutaj rozpoczęły działalność zespoły: artystyczny „Złoty Kłos” oraz czytelniczy „Bliżej Książki Współczesnej”, które cieszyły się dużą popularnością.

Z dniem 1 listopada 1974 r utworzono Gminny Ośrodek Kultury w Domu Ludowym (obecny budynek poczty), którego dyrektorem został pan Dubik, zaś kierownikiem Biblioteki mianowano Eugenię Miara (Szeligowską). 28 października 1978 r. Biblioteka otrzymała cały budynek do swojej dyspozycji Czytelnię i wypożyczalnię dla dorosłych obsługiwały Eugenia Szeligowska i Władysława Dubik, zaś oddział dla dzieci Anna Lizak. Budynek ten nie spełniał jednak podstawowych warunków sanitarnych i grzewczych.

Czytaj więcej... 

Biblioteka w Grodzisku Dolnym – 1973 r.

Czytaj więcej...

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym (fot. A. Krajewska).

W 1991 roku, w ramach reorganizacji, biblioteka została włączona w strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, którego ówczesnym dyrektorem był pan Kazimierz Kryla, zaś kierownikiem Biblioteki została pani Eugenia Szeligowska.

W 1994 roku zawarto umowę najmu parteru budynku Katechetycznego o pow. blisko 150 m² pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką a Gminą Grodzisko Dolne. W sali głównej urządzono wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci a w sali bocznej czytelnię i księgozbiór parafialny. W roku 1996, uchwałą Rady Gminy Grodzisko Dolne, nastąpiła reorganizacja Ośrodka Kultury, w wyniku której wyłączono Gminną Bibliotekę Publiczną ze struktury organizacyjnej Ośrodka.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku biblioteka stała się samodzielną jednostką instytucji kultury a podlegają jej dwie filie: w Zmysłówce i w Grodzisku Nowym. Instytucja otrzymała statut a w ramach konkursu na stanowisko dyrektora GBP funkcję tą objęła pani Krystyna Zagrodzka.

W 2013 roku pozytywnie rozpatrzono wniosek „Modernizacja obiektu wraz z zakupem wyposażenia dla nowej siedziby głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym” z realizacją w roku 2014. Prace przygotowawcze, remontowe oraz wyposażeniowe trwały do września tego roku. Październik był miesiącem przenosin do nowego lokalu. Historia zatoczyła koło i po 36 latach znów 28 października Biblioteka Grodziska w nowej aranżacji, kolorowa i przyjazna otworzyła swoje przestrzenie dla czytelników i użytkowników.

Obecny swój wygląd zawdzięcza ona ogromnej pracy wielu ludzi a także środkom pozyskanym w ramach programu wieloletniego „Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” a sfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Grodzisko Dolne. Koszt całkowity projektu wyniósł 361,151 złotych, w tym z Ministerstwa Kultury 270,863 złote oraz z budżetu gminy 90,288 złotych.

Lokal dysponuje powierzchnią o metrażu 380 m², która znajduje się na trzech poziomach: sala audiowizualna na niskim parterze (wejście od strony boiska), wypożyczalnia na parterze (wejście główne z poziomu ulicy) oraz czytelnia na pierwszym piętrze. Lokal jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Biblioteka czynna jest pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 a także w każdą sobotę w roku szkolnym od 9.00 do 13.00.

Galeria

Serdecznie zapraszamy do Grodziskiej Biblioteki!

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU DOLNYM

§1.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
 • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną bądź studencką,
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§2.

 1. Wypożyczyć można 10 woluminów na okres nie dłuższy niż dwa miesiące.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 5. Czytelnik może korzystać z czasopism na miejscu lub wypożyczać je na zasadzie wypożyczania książek, przy uprzednim zgłoszeniu u bibliotekarza.
 6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.

§3.

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§4.

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody powstałe w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki w  zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego traktowane jest jako zagubienie całego dzieła, pomimo że pozostałe tomy pozostają w bibliotece.
 3. Czytelnik może, za zgodą Dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości.

§5.

 1. Z czytelni ma prawo korzystać każdy obywatel na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
 2. Osoby korzystające z czytelni są zobowiązane wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć dany egzemplarz na kilka dni,
  po pozostawieniu przez czytelnika dowodu tożsamości.
 4. Udostępnione materiały biblioteczne należy zwrócić najpóźniej 10 min. przed zamknięciem biblioteki.

§6.

 1. Czytelnik obowiązany jest zwracać wypożyczone materiały biblioteczne w terminach określonych regulaminem.
 1. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek (np.: nazwisko może zostać umieszczone
  na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym).

§7.

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§8.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa
do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym.

§9.

Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym.

§10.

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług biblioteki (w szczególności: udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, płyt do domu, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych w regulaminie opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenia lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.

§11.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

§12.

Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w §10 niniejszego Regulaminu.

Wypożyczalnia Główna

     Wypożyczalnia Główna posiada bogaty i systematycznie uzupełniany księgozbiór, którego stan w dniu 31.12.2013 r. wynosił:

 • ogółem – 13 847 wol. w tym :
 • literatury pięknej – 8 279 wol.
 • literatury popularno-naukowej – 5 568 wol.

Są to głównie książki z zakresu:

 • literatury pięknej polskiej i obcej
 • literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • opracowań literackich
 • literatury obcojęzycznej
 • encyklopedie i słowniki
 • wydawnictwa informacyjne
 • literatura naukowa i popularno-naukowa
 • przewodniki i poradniki
 • zbiory regionalne
 • dokumenty dotyczące dziejów wsi i okolicznych miejscowości.
 • książeczki-zabawki dla maluchów
 • bogato ilustrowane książki dla najmłodszych dzieci
 • baśnie, podania i legendy
 • powieści i opowiadania przyrodnicze , religijne, historyczne, przygodowe, fantastyczne
 • lektury do szkół podstawowych i gimnazjów
 • encyklopedie, słowniki, leksykony
 • literatura popularno-naukowa przeznaczona dla określonych grup wiekowych

Czytelnicy szukając interesujących ich pozycji mogą korzystać z katalogów tradycyjnych (kartkowych):

 • alfabetycznego autorskiego
 • rzeczowego wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

oraz z katalogu bazy danych programu bibliotecznego MARC21 udostępnianych online

(60% księgozbioru wprowadzonych).

Książki wypożyczane są nieodpłatnie. Zasady korzystania z Wypożyczalni określa regulamin

Czytelnia Główna

Zbiory udostępniane w Czytelni to :

Dumą Biblioteki jest księgozbiór parafialny ś.p. ks. Józefa Czecha zawierający bogato ilustrowane wydawnictwa z początku XX wieku.

Czytelnia internetowa dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu. Istnieje możliwość wydrukowania lub skopiowania na dyskietki dowolnych materiałów. Czytelnicy korzystający z dostępu do Internetu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w czytelni.

Oddział dla Dzieci

Stan księgozbiór w oddziale dla dzieci na koniec 31.12.2013 r. liczył 7597 woluminów,              w tym:

 • literatury pięknej dla dzieci – 6303,
 • literatury pięknej dla dorosłych (poziom IV) – 121
 • literatury popularno-naukowej – 1 173.

W oddziale dla Dzieci znajdują się :

Czytelnicy szukając interesujących ich pozycji mogą korzystać z katalogów tradycyjnych (kartkowych) i oraz z katalogu bazy danych programu bibliotecznego MARC21 z możliwością udostępniania online(60% księgozbioru wprowadzonych).

Ponadto biblioteka dziecięca posiada 3 tytuły bieżącej prasy: Świerszczyk, Victor-junior, Victor-gimnazjalista.

Zasady korzystania z księgozbioru w Oddziale dla Dzieci określa regulamin.

Oddział posiada czytelnię z 6 miejscami. W czytelni można korzystać z wszystkich zasobów biblioteki .

Wszystkim czytelnikom biblioteka dziecięca w ciągu całego roku proponuje wiele ciekawych zajęć, konkursów, gier i zabaw popularyzujących książkę i bibliotekę.