• baner-3.jpg
 • baner-5.jpg
 • baner-7.jpg
 • baner-2.jpg
 • baner-1.jpg
 • baner-4.jpg
 • baner-6.jpg
Smaller Default Larger

STATUT KOŁA

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Uchwalony na Walnym Zebraniu członków Koła SBP w Leżajsku

w dniu 5. 03. 2001 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.    

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu leżajskiego.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

§ 5

Stowarzyszenie posiada pieczęć podłużną z napisem „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Koła w Leżajsku”.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, a w szczególności :

 1. Czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej.
 2. Dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa.
 3. Inspirowanie , rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia.
 4. Rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy.
 5. Integracja środowiska zawodowego.
 6. Podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania.
 7. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

 1. Prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz w sprawach w sprawach pracowników bibliotek wobec organów władzy i samorządu terytorialnego, a także wobec innych organizacji i stowarzyszeń.
 2. Propagowanie wiedzy o roli książki, bibliotek i ośrodków informacji naukowej w społeczeństwie.
 3. Współpracę z organizacjami politycznymi i społecznymi, a zwłaszcza z innymi stowarzyszeniami bibliotekarzy i bibliotek.
 4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi zawodowych pracowników bibliotek i ośrodków informacji naukowej w środowisku.
 5. Ścisłą współpracę ze związkami zawodowymi w sprawach ochrony interesów oraz warunków pracy.
 6. Organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej.
 7. Propagowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
 8. Inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz bibliotek i ośrodków informacji naukowej.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać :
 2. bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,
 3. pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 4. inne osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.
 5. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 6. Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do :

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu.
 2. Zgłaszanie wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia.
 3. Uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do :

 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój.
 3. Wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 5. Przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej.

§ 13

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :

 1. Dobrowolnego, zgłoszonego zarządowi koła wystąpienia ze Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia przez zarząd koła na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia przez swoją działalność organizacyjną, zawodową i naukową.
 2. Godność członka honorowego SBP nadaje uchwałą Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, ma prawo   uczestnictwa w zjazdach i forach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna względnie instytucja lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostaje przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez zarząd koła.
 2. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach podobnych jak dla członka zwyczajnego. 

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

Walne zebranie koła

§ 16

 1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie koła.
 2. Walne zebranie koła zwołuje zarząd koła – z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków koła lub na wniosek zarządu oddziału.
 3. Walne zebranie koła, na którym dokonuje się wyboru zarządu koła oraz delegatów na oddziałowy zjazd, musi być zwołane w terminie nie przekraczającym 4 lat od daty poprzedniego zebrania.
 4. O terminie walnego zebrania koła i proponowanym porządku obrad, zarząd koła zawiadamia członków koła co najmniej na 7 dni przed zebraniem.

§ 17

Do kompetencji walnego zebrania koła należy :

 1. Uchwalenie planów pracy.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu koła.
 3. Wybieranie zwykłą większością głosów przewodniczącego i członków zarządu koła oraz delegatów na oddziałowy zjazd.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady zebrania i dotyczących działalności koła.
 5. Uchwalenie wniosku w sprawie powołania lub likwidacji koła większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 głosów.

III. ORGANY WYKONAWCZE STOWARZYSZENIA

Zarząd Koła

§ 18

 1. Działalnością koła kieruje zarząd koła składający się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd koła wybierany jest na walnym zebraniu koła.
 3. Zarząd koła zbiera się co najmniej raz na kwartał.

§ 19

Zarząd koła :

 1. Kieruje działalnością koła odpowiada za swoje działanie przed walnym zebraniem koła oraz przed zarządem oddziału.
 2. Realizuje uchwały władz Stowarzyszenia.
 3. Opracowuje plany pracy koła składa sprawozdania z jego działalności na walnym zebraniu koła oraz okresowo zarządowi oddziału.
 4. Reprezentuje członków koła na zewnątrz.
 5. Współdziała z kierownictwem zakładu pracy oraz zarządami innych organizacji z określonego środowiska lub zakładu pracy.
 6. Zgłasza do zarządu oddziału wnioski w sprawach Stowarzyszenia oraz członków koła.
 7. Przekłada Zarządowi Głównemu wnioski w sprawie nadawania godności członka honorowego SBP oraz przyznania odznaczeń, medali itp. z powiadomieniem zarządu oddziału o podjętych działaniach.

IV. WYBORY ORGANÓW STOWARZYSZENIA

§ 20

 1. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze bezpośredniego głosowania.
 2. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia jest nieograniczona.
 3. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.

§ 21

Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym. Wszyscy członkowie wybierają zarząd koła i delegatów na zjazd oddziałowy.

§ 22

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 23

Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 24

Fundusz Stowarzyszenia składa się z wpływów ze składek członkowskich.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 25

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Koła muszą być zatwierdzone i przegłosowane na walnym zebraniu Stowarzyszenia – większością głosów.