• baner-4.jpg
  • baner-2.jpg
  • baner-7.jpg
  • baner-5.jpg
  • baner-6.jpg
  • baner-1.jpg
  • baner-3.jpg
Smaller Default Larger

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym

 

Regulamin korzystania  ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym.

§1

I. Postanowienia wstępne

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Górne 489a oraz w podległych filiach bibliotecznych.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. bibliotece – należy to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Dolnym wraz  z filiami;

2. dyrektorze – należy to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym;

3. wypożyczalni  – należy to rozumieć wypożyczalnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym wraz z filiami;

4. czytelni - należy to rozumieć czytelnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym wraz z filiami;

5. bibliotekarzu - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym;

6. materiałach bibliotecznych – należy przez to rozumieć wszystkie typy dokumentów gromadzonych i udostępnianych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Dolnym a w szczególności książki, czasopisma, audiobooki, które stanowią zbiory biblioteczne;

7. usługach - należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodzisku Dolnym, a w szczególności udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu, informacyjne, udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu;

8. użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym i korzystającą na miejscu;

9. czytelniku - należy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym, która aktywnie wypożycza na zewnątrz zbiory biblioteczne oraz ma prawo do korzystania ze wszystkich oferowanych;

10. koncie bibliotecznym - należy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym konto do ewidencji wypożyczeń na zewnątrz  założone w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym w formie papierowej i elektronicznej;

11. prolongacie - należy przez to rozumieć przedłużenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wypożyczonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym.

§3

1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.

2. Wypożyczanie na zewnątrz materiałów bibliotecznych, korzystanie na miejscu ze zbiorów zgromadzonych w czytelni oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o bibliotekach.

II. Zasady rejestracji

§4

1. Ze zbiorów i usług biblioteki  mogą korzystać osoby zarejestrowane jako użytkownicy lub czytelnicy.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien: 

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający PESEL,

b) wypełnić kartę zobowiązania, której wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu, (pobierz)

c) zapoznać się z Regulaminem biblioteki i złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego przestrzegania,

d) zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych czytelników i użytkowników biblioteki stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. (pobierz)

3. Użytkownik przy rejestracji jest zobowiązany do:

a) okazania bibliotekarzowi aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

b) wypełnienia karty zapisu, której wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu,

c) zapoznania się z Regulaminem biblioteki i złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do jego przestrzegania,

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać  z materiałów i usług bibliotecznych tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów  prawnych. Opiekunowie podpisują zobowiązanie w imieniu  niepełnoletniego czytelnika. Opiekun poręczający za osobę niepełnoletnią ponosi wszelką odpowiedzialność za działania i zobowiązania tej osoby względem biblioteki.

5. Podanie adresu zameldowania i do korespondencji jest jednoznaczne z oświadczeniem o jego zgodności ze stanem faktycznym i zobowiązaniem do niezwłocznego informowania biblioteki o jego zmianie.

III. Zasady wypożyczania zbiorów na zewnątrz

§5

1. Z wypożyczania zbiorów na zewnątrz mogą korzystać tylko zarejestrowani czytelnicy.

2. W wypożyczalni biblioteki stosuje się tzw. „wolny dostęp do półek”.

3. Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w wyborze literatury, korzystania z katalogu On-line i wydawnictw informacyjnych.

4. Identyfikacja czytelnika następuje przy użyciu dokumentu tożsamości, który należy okazać bibliotekarzowi.

5. Wypożyczenia oraz zwroty materiałów bibliotecznych są odnotowywane na koncie czytelnika prowadzonym w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć:

a) do 10 książek,

b) do 5 czasopism

c) do 3 egzemplarzy audiobooków.

7. W szczególnych przypadkach bibliotekarz może, na wniosek czytelnika, zwiększyć limit jednorazowych wypożyczeń.

8. W przypadku częstego przetrzymywania materiałów bibliotecznych i nie dotrzymania ustalonego w Regulaminie terminu ich zwrotu lub  zwracania materiałów zniszczonych, zdekompletowanych, bibliotekarz może zmniejszyć limit wypożyczeń dla danego czytelnika.

9. Materiały biblioteczne można wypożyczyć na okres 35 dni czyli 5 tygodni.

10. Bibliotekarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach (nowości wydawnicze, bestselery, lektury) może skrócić okres wypożyczenia, o czym informuje czytelnika przy udostępnieniu książki.

11. Czytelnik może dokonać prolongaty wypożyczeń  (3 razy) pod warunkiem, że inny czytelnik nie  zarezerwował danej pozycji. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku, gdy dana placówka prowadzi zdalną ewidencję wypożyczeń, istnieje możliwość prolongaty poprzez system biblioteczny SOWA z poziomu własnego konta. Istnieje taka sama możliwość  rezerwacji materiałów bibliotecznych.

12. Zarezerwowane pozycje powinny zostać odebrane w terminie 3 dni od uzyskania informacji o ich dostępności.

13. Czytelnik ma prawo do uzyskania informacji o stanie swego konta.

§6

1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały biblioteczne i jest zobowiązany do ich poszanowania.

2. W przypadku zagubienia lub znacznego zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do naprawienia szkody w jednej z następujących form:

a) odkupienia tego samego tytułu o dacie tożsamej lub późniejszej;

c) przekazania na rzecz biblioteki pozycji o innym tytule z tego samego działu o wartości odpowiadającej co najmniej opłacie przewidzianej w aktualnym cenniku. Przekazany egzemplarz nie może mieć widocznych uszkodzeń a data wydania nie powinna być starsza niż 2 lata wstecz.

3. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia jednej części dzieła wielotomowego czytelnik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

5. Postanowienia zawarte w § 5 pkt 2-3 dotyczą też czytelnika niepełnoletniego lecz w tym przypadku zobowiązany jest rodzic lub opiekun prawny, który podpisał poręczenie na karcie.

§7

1.W razie niedotrzymania przez czytelnika terminu zwrotu publikacji biblioteka kieruje do niego upomnienie, wzywając do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych woluminów/jednostek.

2. Do czytelników, którzy przetrzymują książki ponad termin biblioteka wysyła upomnienia w sprawie ich zwrotu pobierając opłatę zgodną z aktualną ceną USŁUG POCZTOWYCH.

3. Do momentu zwrotu zaległych materiałów bibliotecznych następuje zawieszenie prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki przez czytelnika.

3. W przypadku przekroczenia terminu  zwrotu przez czytelnika niepełnoletniego za wypełnienie postanowień zawartych w § 6 pkt. 2 odpowiada opiekun prawny, który podpisał poręczenie na karcie.

IV.  Zasady korzystania na miejscu

§8

1. Biblioteka posiada wydzieloną czytelnię do bezpłatnego korzystania na miejscu ze wszystkich zbiorów  udostępnianych, a szczególnie z czasopism bieżących oraz wydzielonego księgozbioru podręcznego.

2. Ze zbiorów na miejscu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane.

3. Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia bibliotekarzowi, z jakich materiałów bibliotecznych korzystał, w celu odnotowania ich udostępnienia.

4. Na życzenie użytkownika bibliotekarz może pomagać w doborze źródeł informacji, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na krótkoterminowe wypożyczenie  na zewnątrz publikacji z księgozbioru podręcznego.

6. Jednorazowo w tym systemie można wypożyczyć do 3 książek na okres nie dłuższy jak 14 dni.

V. Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu.

§9

1. Biblioteka umożliwia zarejestrowanym czytelnikom i użytkownikom bezpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu znajdującego się w Sali Integracji Społecznej. Priorytetowo traktowane jest wykorzystanie komputerów i dostępu do sieci w celach edukacyjnych i informacyjnych.

2. Użytkownik odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem ze sprzętu komputerowego w trakcie jego sesji.

3. Indywidualna sesja może trwać do godziny. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających  na dostęp do stanowiska komputerowego.

4. Podczas swojej sesji użytkownik jest zobowiązany do zachowania ciszy.

5. Przy stanowiskach komputerowych nie można spożywać napojów i artykułów spożywczych.

6. Użytkownik może korzystać z własnych nośników pamięci, jednak ma obowiązek wcześniejszego przeskanowania  ich przy pomocy zainstalowanego programu antywirusowego.

7. Użytkownik może, w granicach dopuszczalnych przez prawo autorskie, dokonać wydruku treści z komputera lub zeskanować po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi.

8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa internetowego.

9. Użytkownik ma obowiązek trwałego usunięcia wszelkich treści zapisanych przez siebie na komputerze podczas sesji, a w szczególności dane osobowe. Biblioteka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania w/w zasad.

§10

1. Przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych zabrania się:

a) podejmowania działań powodujących uszkodzenie sprzętu bądź sieci internetowej,

b) instalowania zewnętrznego oprogramowania,

c)przeglądania stron zawierających treści rasistowskie, pornograficzne oraz nawołujące do przemocy,

d) podejmowania działań niezgodnych z prawem w szczególności rozpowszechniania treści pornograficznych, rasistowskich, nawołujących do przemocy, obrażających inne osoby fizyczne lub prawne jak również treści naruszające ustawę o prawie autorskim.

2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkownika, a w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu do natychmiastowego przerwania sesji.

3. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować czasowym lub całkowitym pozbawieniem  użytkownika do korzystania ze sprzętu komputerowego. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor biblioteki.

4. Stanowisko komputerowe należy opuścić na 15 minut przed zamknięciem biblioteki.

5. Z czytelni internetowej nie mogą korzystać osoby, których stan higieny lub zachowanie utrudniają innym użytkownikom korzystanie z usług biblioteki. Osoby takie zobowiązane są opuścić lokal biblioteki.

VI. Ochrona danych osobowych

§11

1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Górne 489a.

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z  korzystaniem ze zbiorów i usług biblioteki określonych w niniejszym regulaminie, w tym celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów  oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych. Dane osobowe posłużą  do prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, wskazanego w art.4ust. 1 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (art. 6 akapit 1 lit. E RODO),
  2. przetwarzanie danych osobowych w jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na bibliotece, w tym wynikającego z ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. (art.6 1 lit. C RODO),
  3. dane osobowe mogą okazać się niezbędne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.6 akapit 1 lit. F RODO)

5. Dane osobowe podawane są przez użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

6. Dane osobowe są udostępniane producentowi programu bibliotecznego SOWA SowaSQL Premium wykorzystywanego do obsługi użytkowników, mogą zostać udostępnione także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z biblioteki oraz przez dziesięć lat po wyrejestrowaniu z bazy danych użytkowników, na podstawie przepisów o archiwizacji, o ile wszelkie zobowiązania  wobec biblioteki zostały uregulowane.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu. Prawa te przysługują w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rozdział VII

 Przepisy końcowe

§12

Rażące naruszenie Regulaminu, niszczenie mienia biblioteki, zakłócające normy współżycia społecznego, w tym notoryczne zwracanie materiałów bibliotecznych w stanie zniszczonym lub ich niezwracanie może skutkować zawieszeniem prawa czytelnika i użytkownika do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

§13

1. Czytelnicy mają prawo do zgłaszania propozycji zakupu materiałów bibliotecznych, realizacja uzależniona jest od możliwości finansowych biblioteki.

2. Osoby korzystające ze zbiorów i usług biblioteki mają prawo do składania skarg i wniosków do dyrektora, zgodnie ze stosownym regulaminem.

§14

1. W uzasadnionych wypadkach (choroba pracowników, przerwa w dostawie energii elektrycznej, inwentaryzacje, prace modernizacyjne, zagrożenie dla  życia i zdrowia pracowników i użytkowników, szkolenia pracownicze lub organizacja lekcji, kursów lub  innych imprez bibliotecznych) dyrektor ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

2. Bieżące komunikaty są zamieszczane na stronie internetowej  www.biblioteka.grodziskodolne.pl  oraz w widocznym miejscu na terenie biblioteki.

3. Sprawy, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor na podstawie aktów normatywnych regulujących działalność bibliotek publicznych i samorządowych instytucji kultury.

§15

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r.